ព័ត៍មាន

  • ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

    ពិតជាធាតុណាមួយគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នក, សូមអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដឹងថា។ យើងនឹងរីករាយក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្រង់លើបង្កាន់ដៃនៃការបញ្ជាក់លម្អិតមួយរបស់។ យើងបាន enginners R & D របស់អ្នកជំនាញរបស់យើងដើម្បីជួបផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៃតម្រូវការនោះយើងនឹងរង់ចាំទទួល enqu របស់អ្នក ...
    អាន​បន្ថែម